środa, 04 października 2023r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy – definicja. Co to jest nieprzekraczalna linia zabudowy?

Nieprzekraczalna linia zabudowy - definicja. Co to jest nieprzekraczalna linia zabudowy?

Co to jest nieprzekraczalna linia zabudowy?

Nieprzekraczalna linia zabudowy to element miejscowego zagospodarowania przestrzennego, którego definicja wiąże się z zarządzaniem danymi gruntami. W uproszczeniu, jest to linia, oddzielająca np. przestrzeń, wobec której wprowadzono miejscowo plan zagospodarowania, nieprzekraczalny ze względu na, np. warunki geodezyjne, infrastrukturę towarzyszącą czy też plan późniejszego wykorzystania terenu.

Dla potencjalnego inwestora oznacza to, że wobec takiego stanu rzeczy, nie możliwe jest, lub utrudnione ze względów prawnych czy technicznych, zabudowy danego fragmentu terenu.

Prawo budowlane a nieprzekraczalna linia zabudowy

Istotnym ze względu na panujące przepisy jest prawo budowlane, które określa termin „nieprzekraczalnej linii zabudowy”. Zgodnie z  § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), określone zostały zasady zabudowy, związane z nieprzekraczalną linią zabudowy.

Lico budynku, będącego częścią nowej inwestycji, może maksymalnie znajdować się na linii, która oddziela miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od nowej inwestycji. Istnieje jednak pewna luka, która pozwala, aby pewne elementy nowej inwestycji mogły przekroczyć wyznaczoną linię. Wyjątki dotyczą:

– balkonów,

– galerii,

– tarasów,

– schodów zewnętrznych,

– pochylni i ramp.

Obowiązki wynikające z zagospodarowania przestrzennego

Podstawowym obowiązkiem nowego inwestora jest znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wynikającego z niego obowiązków, jak i praw. W pierwszej kolejności zatem należy dowiedzieć się, czy na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to, czy wyznaczona została nieprzekraczalna linia zabudowy. W przypadku, kiedy taka linia istnieje, należy plan nowej inwestycji nanieść, aby linia oddzielająca nie została naruszona.

Może spodobać Ci się również:

Co to jest startup? Jak założyć startup?

Co to jest startup? Jak założyć startup?

10 maja 2020

Wiele osób, pragnących oderwać się od monotonnej pracy na etacie marzy o tym, by móc w końcu otworzyć coś swojego. Coś, co nada naszemu życiu nowy bieg, a przy okazji…

Czytaj więcej